Tag: kiểm tra

Thị sát kiểm tra các điểm lấn chiếm hệ thống thoát nước, sông rạch

“Thử hỏi một con rạnh bị lấn chiếm hai đầu, ở giữa cũng bị lấn chiếm lổm chổm thì sao nước thoát?” – ông Tuyến dẫn dụ và cho rằng nếu giải quyết tốt tình trạng lấn chiếm hệ thống